Xi măng Vicem Hải Phòng

Xi măng Vicem Hải Phòng

Xi măng Vicem Hải Phòng

Giới thiệu Sản phẩm
Hãng sản xuất
Nhà phân phối

Các sản phẩm của "Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng" tham gia cam kết 3k:

1. Xi măng PCB30 rời

2. Xi măng PCB30 bao

3. Xi măng PCB30 bao

đa dụng

4. Xi măng PCB30 bao

GTNT

5. Xi măng PCB40 rời

6. Xi măng PCB40 bao

7. Xi măng Bền

Sunphat thường

(type – Loại 2)

8. Xi măng PC50 rời

9. Xi măng PC40 rời

10. Xi măng PC40 bao

Bình luận

Bình luận